Xây dựng kế hoạch xử lý sự cố ô nhiễm tràn dầu, hóa chất độc trên biển

Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam (B&HĐVN)vừa tổ chức Hội thảo góp ý vào Dự thảo Tờ trình và Quyết định gửi Thủ tướng Chính phủ về việc “Phê duyệt kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ về giám sát, đánh giá rủi ro, khắc phục và giải quyết hậu quả sự cố tràn dầu, hóa chất độc hại trên biển”.

 
Toàn cảnh Hội thảo
 

Hội thảo thực hiện với sự chủ trì của Phó Tổng cục trưởng Tổng cục B&HĐVN Vũ Trường Sơn, Cục trưởng Cục Kiểm soát và bảo vệ môi trường biển Đỗ Văn Sen cùng đại diện các Bộ Giao thông vận tải, Tư háp, Quốc phòng, Viện Cơ học Việt Nam, Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam,  Trung tâm Thiên nhiên và Con người, Trung tâm cứu hộ cứu nạn và ứng phó sự cố môi trường biển…

Nhiều năm qua, sự cố tràn dầu, hóa chất độc hại đang gây ra tác động tiêu cực đến môi trường biển Việt Nam nhưng hiện chưa có một cơ chế cụ thể và quy chuẩn để thực thi nhiệm vụ ứng phó. Để nâng cao hiệu quả ứng phó của Việt Nam, phối hợp cùng quốc tế trong lĩnh vực giám sát, đánh giá rủi ro, bồi thường thiệt hại, khắc phục hậu quả sự cố tràn dầu trên vùng biển, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, Bộ TNMT đã xây dựng Dự thảo Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ này trình Thủ tướng Chính phủ ban hành với các nhiệm vụ cụ thể và giao trách nhiệm đến từng cơ quan quản lý nhà nước có liên quan đến hoạt động ứng phó này.

Theo ông Đỗ Văn Sen, Cục trưởng Cục Kiểm soát và bảo vệ môi trường biển, Dự thảo Kế hoạch được xây dựng nhằm đáp ứng yêu cầu: Triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả việc giám sát, đánh giá rủi ro, khắc phục  và giải quyết hậu quả sự cố tràn dầu, hóa chất độc trên biển trong tổng thể quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo với quản lý an toàn và bảo vệ môi trường các chuyên ngành, lĩnh vực liên quan; Đồng thời đẩy nhanh tiến độ rà soát, hoàn thiện khung pháp lý trong giám sát, đánh giá rủi ro, khắc phục và giải quyết hậu quả sự cố tràn dầu, hóa chất độc trên biển; Tiếp tục kiện toàn hệ thống tổ chức bộ máy, cơ chế vận hành, nâng cao năng lực phối hợp chỉ  đạo, điều hành các nhiệm vụ giám sát đánh giá rủi ro, khắc phục và giải quyết hậu quả sự cố môi trường biển.

Với những yêu cầu trên, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam đề xuất tại Dự thảo Kế hoạch hành động  5 nội dung nhiệm vụ cụ thể, đó là: Tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý; Xây dựng, kiện toàn nâng cao năng lực đội ngũ giám sát, đánh giá rủi ro, khắc phục hậu quả; Đào tạo huấn luyện diễn tập và tuyên truyền nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường biển; Nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ về giám sát và đánh gái rủi ro, khắc phục hậu quả ô nhiễm; Hợp tác quốc tế về giám sát, đánh giá rủi ro, khắc phục  và giải quyết hậu quả sự cố tràn dầu (kèm theo phụ lục Danh mục thực hiện các nội dung này). Đồng thời giao nhiệm vụ cụ thể cho các Bộ, ban, ngành chức năng thực hiện các nhiệm vụ yêu cầu nêu trên.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã góp ý rất kỹ về vấn đề xây dựng quy định kỹ thuật khắc phục sự cố môi trường do tràn dầu và quy định kỹ thuật về khắc phục sự cố môi trường do hóa chất trên biển; Quy định kỹ thuật về sử dụng chất phân tán đối với dầu tràn trên biển. Các ý kiến cũng đóng góp cho việc Nghiên cứu xây dựng ban hành quy định kỹ thuật về lập hồ sơ, đòi bồi hoàn chi phí đánh giá thiệt hại, chi phí ứng phó, khắc phục sự cố tràn dầu, hóa chất độc hại trên biển;  cần làm rõ những tác hại, vùng ảnh hưởng và đưa ra phương pháp đánh giá những thiệt hại môi trường khi sự cố xảy ra; về Dự thảo Tờ trình cần giải trình rõ hơn về cơ sở pháp lý và báo cáo thuyết minh sự cần thiết phải có kế hoạch hành động...

Kết luận Hội thảo, ông Vũ Trường Sơn yêu cầu Cục Bảo về và Kiểm soát môi trường biển tiếp thu, tổng hợp báo cáo bằng văn bản các ý kiến góp ý, trao đổi, cùng giải trình, thuyết minh của mình về các vấn đề còn vướng mắc lên Tổng cục biển và tiếp tục gửi các đơn vị có liên quan, rà soát lại toàn bộ các nội dung  xin ý kiến các đơn vị  liên quan, hoàn thiện Dự thảo theo tinh thần khẩn trương, chính xác và khoa học.

Theo Kim Liên (http://www.monre.gov.vn)
(07:32:26 PM, 01/09/2017)    
 
Toàn cảnh Hội thảo

 
Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam (B&HĐVN)vừa tổ chức Hội thảo góp ý vào Dự thảo Tờ trình và Quyết định gửi Thủ tướng Chính phủ về việc “Phê duyệt kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ về giám sát, đánh giá rủi ro, khắc phục và giải quyết hậu quả sự cố tràn dầu, hóa chất độc hại trên biển”.
 

Hội thảo thực hiện với sự chủ trì của Phó Tổng cục trưởng Tổng cục B&HĐVN Vũ Trường Sơn, Cục trưởng Cục Kiểm soát và bảo vệ môi trường biển Đỗ Văn Sen cùng đại diện các Bộ Giao thông vận tải, Tư háp, Quốc phòng, Viện Cơ học Việt Nam, Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam,  Trung tâm Thiên nhiên và Con người, Trung tâm cứu hộ cứu nạn và ứng phó sự cố môi trường biển…

Nhiều năm qua, sự cố tràn dầu, hóa chất độc hại đang gây ra tác động tiêu cực đến môi trường biển Việt Nam nhưng hiện chưa có một cơ chế cụ thể và quy chuẩn để thực thi nhiệm vụ ứng phó. Để nâng cao hiệu quả ứng phó của Việt Nam, phối hợp cùng quốc tế trong lĩnh vực giám sát, đánh giá rủi ro, bồi thường thiệt hại, khắc phục hậu quả sự cố tràn dầu trên vùng biển, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, Bộ TNMT đã xây dựng Dự thảo Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ này trình Thủ tướng Chính phủ ban hành với các nhiệm vụ cụ thể và giao trách nhiệm đến từng cơ quan quản lý nhà nước có liên quan đến hoạt động ứng phó này.

Theo ông Đỗ Văn Sen, Cục trưởng Cục Kiểm soát và bảo vệ môi trường biển, Dự thảo Kế hoạch được xây dựng nhằm đáp ứng yêu cầu: Triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả việc giám sát, đánh giá rủi ro, khắc phục  và giải quyết hậu quả sự cố tràn dầu, hóa chất độc trên biển trong tổng thể quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo với quản lý an toàn và bảo vệ môi trường các chuyên ngành, lĩnh vực liên quan; Đồng thời đẩy nhanh tiến độ rà soát, hoàn thiện khung pháp lý trong giám sát, đánh giá rủi ro, khắc phục và giải quyết hậu quả sự cố tràn dầu, hóa chất độc trên biển; Tiếp tục kiện toàn hệ thống tổ chức bộ máy, cơ chế vận hành, nâng cao năng lực phối hợp chỉ  đạo, điều hành các nhiệm vụ giám sát đánh giá rủi ro, khắc phục và giải quyết hậu quả sự cố môi trường biển.

Với những yêu cầu trên, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam đề xuất tại Dự thảo Kế hoạch hành động  5 nội dung nhiệm vụ cụ thể, đó là: Tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý; Xây dựng, kiện toàn nâng cao năng lực đội ngũ giám sát, đánh giá rủi ro, khắc phục hậu quả; Đào tạo huấn luyện diễn tập và tuyên truyền nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường biển; Nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ về giám sát và đánh gái rủi ro, khắc phục hậu quả ô nhiễm; Hợp tác quốc tế về giám sát, đánh giá rủi ro, khắc phục  và giải quyết hậu quả sự cố tràn dầu (kèm theo phụ lục Danh mục thực hiện các nội dung này). Đồng thời giao nhiệm vụ cụ thể cho các Bộ, ban, ngành chức năng thực hiện các nhiệm vụ yêu cầu nêu trên.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã góp ý rất kỹ về vấn đề xây dựng quy định kỹ thuật khắc phục sự cố môi trường do tràn dầu và quy định kỹ thuật về khắc phục sự cố môi trường do hóa chất trên biển; Quy định kỹ thuật về sử dụng chất phân tán đối với dầu tràn trên biển. Các ý kiến cũng đóng góp cho việc Nghiên cứu xây dựng ban hành quy định kỹ thuật về lập hồ sơ, đòi bồi hoàn chi phí đánh giá thiệt hại, chi phí ứng phó, khắc phục sự cố tràn dầu, hóa chất độc hại trên biển;  cần làm rõ những tác hại, vùng ảnh hưởng và đưa ra phương pháp đánh giá những thiệt hại môi trường khi sự cố xảy ra; về Dự thảo Tờ trình cần giải trình rõ hơn về cơ sở pháp lý và báo cáo thuyết minh sự cần thiết phải có kế hoạch hành động...

Kết luận Hội thảo, ông Vũ Trường Sơn yêu cầu Cục Bảo về và Kiểm soát môi trường biển tiếp thu, tổng hợp báo cáo bằng văn bản các ý kiến góp ý, trao đổi, cùng giải trình, thuyết minh của mình về các vấn đề còn vướng mắc lên Tổng cục biển và tiếp tục gửi các đơn vị có liên quan, rà soát lại toàn bộ các nội dung  xin ý kiến các đơn vị  liên quan, hoàn thiện Dự thảo theo tinh thần khẩn trương, chính xác và khoa học.

Kim Liên


(07:32:26 PM, 01/09/2017)    
 
Toàn cảnh Hội thảo

 
Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam (B&HĐVN)vừa tổ chức Hội thảo góp ý vào Dự thảo Tờ trình và Quyết định gửi Thủ tướng Chính phủ về việc “Phê duyệt kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ về giám sát, đánh giá rủi ro, khắc phục và giải quyết hậu quả sự cố tràn dầu, hóa chất độc hại trên biển”.
 

Hội thảo thực hiện với sự chủ trì của Phó Tổng cục trưởng Tổng cục B&HĐVN Vũ Trường Sơn, Cục trưởng Cục Kiểm soát và bảo vệ môi trường biển Đỗ Văn Sen cùng đại diện các Bộ Giao thông vận tải, Tư háp, Quốc phòng, Viện Cơ học Việt Nam, Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam,  Trung tâm Thiên nhiên và Con người, Trung tâm cứu hộ cứu nạn và ứng phó sự cố môi trường biển…

Nhiều năm qua, sự cố tràn dầu, hóa chất độc hại đang gây ra tác động tiêu cực đến môi trường biển Việt Nam nhưng hiện chưa có một cơ chế cụ thể và quy chuẩn để thực thi nhiệm vụ ứng phó. Để nâng cao hiệu quả ứng phó của Việt Nam, phối hợp cùng quốc tế trong lĩnh vực giám sát, đánh giá rủi ro, bồi thường thiệt hại, khắc phục hậu quả sự cố tràn dầu trên vùng biển, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, Bộ TNMT đã xây dựng Dự thảo Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ này trình Thủ tướng Chính phủ ban hành với các nhiệm vụ cụ thể và giao trách nhiệm đến từng cơ quan quản lý nhà nước có liên quan đến hoạt động ứng phó này.

Theo ông Đỗ Văn Sen, Cục trưởng Cục Kiểm soát và bảo vệ môi trường biển, Dự thảo Kế hoạch được xây dựng nhằm đáp ứng yêu cầu: Triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả việc giám sát, đánh giá rủi ro, khắc phục  và giải quyết hậu quả sự cố tràn dầu, hóa chất độc trên biển trong tổng thể quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo với quản lý an toàn và bảo vệ môi trường các chuyên ngành, lĩnh vực liên quan; Đồng thời đẩy nhanh tiến độ rà soát, hoàn thiện khung pháp lý trong giám sát, đánh giá rủi ro, khắc phục và giải quyết hậu quả sự cố tràn dầu, hóa chất độc trên biển; Tiếp tục kiện toàn hệ thống tổ chức bộ máy, cơ chế vận hành, nâng cao năng lực phối hợp chỉ  đạo, điều hành các nhiệm vụ giám sát đánh giá rủi ro, khắc phục và giải quyết hậu quả sự cố môi trường biển.

Với những yêu cầu trên, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam đề xuất tại Dự thảo Kế hoạch hành động  5 nội dung nhiệm vụ cụ thể, đó là: Tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý; Xây dựng, kiện toàn nâng cao năng lực đội ngũ giám sát, đánh giá rủi ro, khắc phục hậu quả; Đào tạo huấn luyện diễn tập và tuyên truyền nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường biển; Nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ về giám sát và đánh gái rủi ro, khắc phục hậu quả ô nhiễm; Hợp tác quốc tế về giám sát, đánh giá rủi ro, khắc phục  và giải quyết hậu quả sự cố tràn dầu (kèm theo phụ lục Danh mục thực hiện các nội dung này). Đồng thời giao nhiệm vụ cụ thể cho các Bộ, ban, ngành chức năng thực hiện các nhiệm vụ yêu cầu nêu trên.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã góp ý rất kỹ về vấn đề xây dựng quy định kỹ thuật khắc phục sự cố môi trường do tràn dầu và quy định kỹ thuật về khắc phục sự cố môi trường do hóa chất trên biển; Quy định kỹ thuật về sử dụng chất phân tán đối với dầu tràn trên biển. Các ý kiến cũng đóng góp cho việc Nghiên cứu xây dựng ban hành quy định kỹ thuật về lập hồ sơ, đòi bồi hoàn chi phí đánh giá thiệt hại, chi phí ứng phó, khắc phục sự cố tràn dầu, hóa chất độc hại trên biển;  cần làm rõ những tác hại, vùng ảnh hưởng và đưa ra phương pháp đánh giá những thiệt hại môi trường khi sự cố xảy ra; về Dự thảo Tờ trình cần giải trình rõ hơn về cơ sở pháp lý và báo cáo thuyết minh sự cần thiết phải có kế hoạch hành động...

Kết luận Hội thảo, ông Vũ Trường Sơn yêu cầu Cục Bảo về và Kiểm soát môi trường biển tiếp thu, tổng hợp báo cáo bằng văn bản các ý kiến góp ý, trao đổi, cùng giải trình, thuyết minh của mình về các vấn đề còn vướng mắc lên Tổng cục biển và tiếp tục gửi các đơn vị có liên quan, rà soát lại toàn bộ các nội dung  xin ý kiến các đơn vị  liên quan, hoàn thiện Dự thảo theo tinh thần khẩn trương, chính xác và khoa học.

Kim Liên

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.