Tổng kết bước đầu “Đề án tổng thể về điều tra cơ bản và quản lý TNMT biển đến năm 2010, tầm nhìn đến 2020”

Sáng ngày 26/3/2019, Tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị tổng kết bước đầu “Đề án tổng thể về điều tra cơ bản và quản lý tài nguyên, môi trường biển đến năm 2010, tầm nhìn đến 2020” (Đề án 47). Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà, Phó Trưởng ban thường trực Ban ban chỉ đạo Nhà nước về điều tra cơ bản tài nguyên - môi trường biển chủ trì Hội nghị.


 
Bộ trưởng Trần Hồng Hà phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
 
Tham dự Hội nghị có Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Quý Kiên, Uỷ viên thường trực Ban chỉ đạo;  Văn phòng Chính phủ Phạm Quang Hùng; Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam Tạ Đình Thi, Chánh văn phòng Ban chỉ đạo; Ông Chu Đức Nhuận, Vụ trưởng Vụ Khoa giáo – Văn xã, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuỷ sản; đại diện Lãnh đạo các Bộ, ban, ngành, địa phương, cùng các chuyên gia, các nhà khoa học, các nhà quản lý.
 
Đề án tổng thể về điều tra cơ bản và quản lý tài nguyên, môi trường biển đến năm 2010, tầm nhìn đến 2020 (Đề án 47) là một đề án lớn, mang tính tổng thể, toàn diện về điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển với sự tham gia triển khai của nhiều Bộ, ngành. Sau hơn 10 năm thực hiện, công tác điều tra cơ bản về tài nguyên, môi trường biển đã đạt nhiều kết quả tích cực, bước đầu đã triển khai ở các vùng biển sâu, biển xa và vùng biển quốc tế liền kề. 
 
Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Trần Hồng Hà cho biết, Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 36 - NQ/TW về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2045 đặt ra mục tiêu đưa Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh; đạt cơ bản các tiêu chí về phát triển bền vững kinh tế biển; hình thành văn hóa sinh thái biển; chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu, nước biển dâng; ngăn chặn xu thế ô nhiễm, suy thoái môi trường biển, tình trạng sạt lở bờ biển và biển xâm thực; phục hồi và bảo tồn các hệ sinh thái biển quan trọng. Những thành tựu khoa học mới, tiên tiến, hiện đại trở thành nhân tố trực tiếp thúc đẩy phát triển bền vững kinh tế biển”. 
 
Theo Bộ trưởng Trần Hồng Hà, một trong bảy giải pháp Nghị quyết đặt ra để đảm bảo thực hiện thành công các mục tiêu đặt ra đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 là phải ưu tiên đầu tư cho công tác điều tra cơ bản, nghiên cứu khoa học, công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực biển; hình thành các trung tâm nghiên cứu, ứng dụng công nghệ sinh học biển, khai thác đáy biển sâu. Đánh giá tiềm năng và lợi thế về điều kiện tự nhiên, tài nguyên, hệ sinh thái… Xây dựng và thực hiện có hiệu quả chương trình trọng điểm điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển và hải đảo; mở rộng nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế trong điều tra, nghiên cứu ở các vùng biển quốc tế.
 
Các chỉ tiêu tổng hợp về quản trị biển và đại dương, quản lý vùng bờ theo chuẩn mực quốc tế đạt mức nhóm nước trung bình cao trở lên trên thế giới. Các ngành kinh tế thuần biển đóng góp 10% GDP cả nước, kinh tế của 28 tỉnh, thành phố ven biển ước đạt 65-70%GDP. Tiếp cận, tận dụng tối đa thành tựu khoa học, công nghệ tiên tiến và thuộc nhóm nước dẫn đầu trong ASEAN, có một số lĩnh vực khoa học và công nghệ biển đạt trình độ tiên tiến, hiện đại trên thế giới. Chỉ số phát triển con người các tỉnh, thành phố ven biển cao hơn mức trung bình cả nước, thu nhập bình quân đầu người ven biển gấp từ 1,2 lần trở lên so với thu nhập bình quân cả nước.
 
Cùng với đó là đánh giá được tiềm năng, giá trị các tài nguyên biển quan trọng, tối thiểu 50% diện tích vùng biển Việt Nam được điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển ở tỷ lệ bản đồ 1:500.000 và điều tra tỷ lệ lớn ở một số vùng trọng điểm. Tiên phong trong khu vực về giảm thiểu chất thải nhựa đại dương…Tăng diện tích các khu bảo tồn biển, ven biển đạt tối thiểu 6% diện tích tự nhiên vùng biển quốc gia, phục hồi diện tích rừng ngập mặn ven biển tối thiểu bằng mức năm 2000. Có biện pháp phòng, tránh, ngăn chặn, hạn chế tác động của triều cường, xâm nhập mặn, xói lở bờ biển.
 
 
Thứ trưởng Trần Quý Kiên phát biểu tại Hội nghị
 
Hội nghị có ý nghĩa hết sức quan trọng nhằm đánh giá kết quả 10 năm thực hiện Đề án tổng thể về điều tra cơ bản và quản lý tài nguyên, môi trường biển để rút ra các bài học kinh nghiệm và cùng nhau xác định các nhiệm vụ, để án, mục tiêu trong giai đoạn mới, phù hợp với Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2045. 
 
Để Hội nghị đạt hiệu quả cao, Bộ trưởng Trần Hồng đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận những nội dung sau đây:
 
1. Làm rõ những kết quả đạt được qua hơn 10 năm thực hiện Đề án 47. Chỉ ra các kết quả đạt được và những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm.

2. Phân tích, đánh giá, dự báo yêu cầu đặt ra đối với công tác điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển, đặc biệt là bám sát Nghị quyết số 36/NQ-TW ngày 22/10/2018 của Hội nghị Trung ương 8 về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo để chúng ta đưa ra các đề xuất, kiến nghị nội dung Chương trình trọng điểm điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển và hải đảo, dự kiến sẽ trình Thủ tướng Chính phủ trong quý I năm 2019. 

3. Đề xuất các phương thức, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của công tác điều tra cơ bản dựa trên các thành tựu khoa học công nghệ mới của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; giải pháp quản lý, khai thác dữ liệu điều tra cơ bản phục vụ đa mục tiêu theo một đầu mối thống nhất trừ các dữ liệu về quốc phòng, an ninh.

Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam Tạ Đình Thi, Chánh văn phòng Ban chỉ đạo báo cáo tổng kết bước đầu Đề án 47
 
Báo cáo tại Hội nghị, Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam Tạ Đình Thi, Chánh văn phòng Ban chỉ đạo cho biết: Đề án tổng thể về điều tra cơ bản và quản lý tài nguyên  - môi trường biển đến năm 2010, tầm nhìn đến năm 2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 47/2006/QĐ-TTg ngày 01/3/2006 (Đề án 47). Sau 12 năm triển khai thực hiện, trong bối cảnh khó khăn chung của đất nước cũng như trước những thách thức lớn trong điều hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, hàng năm, Nhà nước vẫn quan tâm cân đối ngân sách bố trí nguồn vốn cho các dự án, nhiệm vụ thuộc Đề án 47. Với sự chỉ đạo sát sao của Ban chỉ đạo nhà nước về điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển, vai trò nòng cốt là Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo - Bộ Tài nguyên và Môi trường, đến nay đã hoàn thành 22/45 dự án và nghiệm thu cấp nhà nước; 04 dự án sẽ kết thúc trong năm 2019; 13/45 dự án đã được phê duyệt và đang triển khai thực hiện; 03/45 dự án đã phê duyệt nhưng chưa được bố trí kinh phí; 03/45 dự án dừng chưa triển khai. Kết quả của các dự án về cơ bản đã được đưa vào sử dụng và đang góp phần thiết thực vào sự nghiệp phát triển KT-XH vùng biển và ven biển, bảo vệ an ninh quốc gia...
 
Theo báo cáo, đối với công tác điều tra cơ bản điều kiện tự nhiên và tài nguyên, môi trường biển : Đã thành lập hải đồ tỷ lệ 1:200.000 trên diện tích khoảng 533.06 km2, đạt 53.3% diện tích các vùng biển Việt Nam. Thành lập được một số hải đồ và bản đồ địa hình đáy biển tỷ lệ từ 1:100.000 đến 1:5.000 ở khu vực 2 quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa, vùng biển ven bờ, các khu vực cửa sông, cảng biển và 9 đảo, cụm đảo tiền tiêu; hoàn thành điều tra địa hình đáy biển khoảng 24,5% diện tích vùng biển Việt Nam ở các tỷ lệ từ 1:500.000 đến 1:50.000; cơ bản làm chủ công nghệ tìm kiếm, thăm dò dầu khí trên biển. 
 
Cùng với đó, nhiều kết quả của các dự án đã được chuyển giao vào thực tiễn và đang góp phần thiết thực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh các vùng biển và ven biển. Sự đầu tư của nhà nước bước đầu đã thu được những kết quả quan trọng về chính sách quản lý tài nguyên và môi trường biển; về điều tra cơ bản điều kiện tự nhiên và tài nguyên - môi trường biển; bảo vệ tài nguyên và môi trường biển; tăng cường năng lực và cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ nhiệm vụ điều tra cơ bản và quản lý tài nguyên - môi trường biển và về bảo vệ chủ quyền và hợp tác quốc tế về điều tra cơ bản và quản lý tài nguyên - môi trường biển. 
 
Đại tá Khương Văn Long, Phó Đoàn trưởng Đoàn 6-Bộ Tham mưu, Quân chủng Hải quân báo cáo tham luận tại Hội nghị
 
Tổng cục trưởng Tạ Đình Thi cũng cho cho biết, trong thời gian tới Chương trình trọng điểm điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển và hải đảo sẽ tập trung xây dựng và triển khai với các mục tiêu: Điều tra, đánh giá điều kiện tự nhiên, tài nguyên biển và hải đảo (địa chất, địa hình, địa mạo, khí tượng, hải văn, tài nguyên…) với 50% diện tích vùng biển VIệt Nam được điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển ở tỉ lệ 1:500.000 và điều tra ở tỷ lệ lớn một số khu vực trọng điểm; Thành lập được bản đồ phân vùng rủi ro ô nhiễm và sức chịu tải của hệ sinh thái, tài nguyên, môi trường biển ở tỷ lệ tối thiếu 1:500.000 khu vực biển ven bờ đến độ sâu 100m nước; xác định được những khu vực biển thuận lợi cho nhận chìm biển đối với các vật liệu khác nhau; Đánh giá được hiện trạng, rủi ro môi trường và hệ sinh thái biển và hải đảo.
 
Đồng thời, sẽ tăng cường công tác quản lý nhà nước và năng lực điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển và hải đảo, cơ bản hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật, bảo đảm nguồn lực phục vụ công tác điều tra cơ bản tài nguyên, môi trườn biển; thiết lập được hệ thống dự báo, cảnh báo, môi trường, phòng chống thiên tai đồng bộ, hiệu quả; có được đội tàu nghiên cứu biển với các trang thiết bị đồng bộ, hiện đại thuộc nhóm dẫ đầu khu vực Đông Nam Á; Thiết lập được bộ cơ sở dữ liệu số hoá về biển và hải đảo, bảo đảm tính tích hợp, chia sẻ và cập nhật; có được cơ chế phối hợp giữa các bộ, ngành và các địa phương có biển trong việc khai thác, chia sẻ và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực, phương tiện, trang thiết bị, dữ liệu về điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển.
 
 
Quang cảnh Hội nghị
 
Hội nghị đã được nghe đại diện lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Nông nghiệp, Bộ Công thương, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam trình bày tham luận và báo cáo về kết quả công tác điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển phục vụ bảo đảm quốc phòng, an ninh; công tác điều tra tổng thể đa dạng sinh học và nguồn lợi thuỷ, hải sản vùng biển Việt Nam; công tác điều tra cơ bản đánh giá tiềm năng dầu khí và khí hydrate trên vùng biển và thềm lục địa Việt Nam; báo cáo công tác điều tra cơ bản và đánh giá tài nguyên vị thế, kỳ quan sinh thái, địa chất vùng biển và các đảo Việt Nam…Trên cơ sở đó, đại diện các Bộ, ngành, địa phương, các chuyên gia, các nhà khoa học tham dự Hội nghị cùng trao đổi, thảo luận để làm rõ hơn những kết quả đạt được, chỉ ra những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân từ đó có các định hướng cho công tác điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển trong thời gian tới, góp phần triển khai thực hiện thành công Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
 
Bế mạc Hội nghị, Thứ trưởng Trần Quý Kiên ghi nhận và đánh giá cao các ý kiến đóng góp của các đại biểu tham dự tại Hội nghị ngày hôm nay, sự phối hợp chặt chẽ của các Bộ, ban, ngành, địa phương trong thời gian vừa qua có ý nghĩa rất quan trọng đối với thành tựu bước đầu của Đề án 47. Thứ trưởng Trần Quý Kiên kêu gọi các Bộ, ngành, địa phương, các đơn vị trong thời gian tới cần có sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa, cùng nhau tập trung rà soát, đánh giá cụ thể các chương trình, dự án cho phù hợp với lộ trình và mục tiêu của Nghị quyết 36/NQ-TW về phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam.
 
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm
 

 

Bộ trưởng Trần Hồng Hà cùng với lãnh đạo các đơn vị, Bộ, ngành, địa phương thăm quan triẻn lãm các công trình nghiên cứu điều tra về tài nguyên biển Việt Nam
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.