Vỡ đập thủy điện XePian XeNamnoy, Việt Nam ảnh hưởng ra sao?

Sự cố vỡ đập thủy điện XePian XeNamnoy nằm trên sông Xenamnoy thuộc hai tỉnh Champask và Attapeu (Lào) khiến nhiều nước trong khu vực đi từ bất ngờ đến hốt hoảng.

Đặc biệt, Việt Nam nằ