Xây dựng cơ sở dữ liệu về giao khu vực biển góp phần nâng cao năng lực quản lý nhà nước về giao khu vực biển cho các tổ chức, cá nhân

Ngày 24-5-2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt dự án “Xây dựng hệ thống kỹ thuật hỗ trợ công tác quản lý nhà nước về giao khu vực biển cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển”.

Dự án được tiến hành trong 3 năm (2015-2017) lấy kinh phí từ nguồn vốn sự nghiệp kinh tế, mục tiêu của dự án là xây dựng bộ công cụ hỗ trợ thực hiện việc giao các khu vực biển cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển chính xác, đồng bộ, thống nhất, đồng thời tăng cường công tác quản lý nhà nước về giao khu vực biển thông qua việc xây dựng hệ thống kỹ thuật kết nối giữa Trung ương và địa phương;Quản lý chặt chẽ việc giao, gia hạn thời gian, sửa đổi, bổ sung quyết định giao khu vực biển, trả lại khu vực biển, thu hồi khu vực biển đã được giao của các tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển của các cơ quan quản lý nhà nước hoặc cấp có thẩm quyền bằng các hệ thống phần mềm, phần cứng phù hợp cùng với hệ thống thông tin và trang thiết bị kỹ thuật;Đáp ứng kịp thời thông tin giữa Trung ương và địa phương phục vụ hoạt động giao khu vực biển trên cơ sở một hệ thống CSDL liên kết và chia sẻ thông tin giữa Trung ương và địa phương gồm toàn bộ các hoạt động sử dụng khu vực biển thuộc đối tượng quản lý, CSDL phục vụ hoạt động giao khu vực biển được cập nhật trên nền hải đồ điện tử. Hình thành cơ chế quản lý, quy trình hướng dẫn nghiệp vụ giao khu vực biển và các công cụ quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng thông tin trình cấp có thẩm quyền ban hành; nâng cao năng lực quản lý nhà nước về giao khu vực biển cho đội ngũ công chức góp phần quản lý, sử dụng có hiệu quả tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, đồng thời lành mạnh và minh bạch thông tin liên quan tới các khu vực biển giàu tiềm năng. Tạo điều kiện cung cấp thông tin tốt, nhanh, tin cậy và chính xác cho các tổ chức, cá nhân quan tâm.

Sau khi dự án kết thúc sẽ đào tạo đượcđội ngũ cán bộ có đủ trình độ, quản lý và vận hànhchính xác các hoạt động giao, các hoạt động quản lý và giám sát khu vực biểnđược giao. Đồng thời dự thảođượcThông tư của Bộ TNMT ban hành hướng dẫn quy trình, nghiệp vụ, quy chế khai thác, quản lý, vận hành hệ thống kỹ thuật về giao khu vực biểnvà bộBộ hướng dẫn kỹ thuật vận hành, khai thác hệ thống với bộ công cụ kỹ thuật được triển khai thử nghiệm thành công tại một số khu vực biển và được chuyển giao cho địa phương với quy trình kỹ thuật được thể chế hóa qua các văn bản quy phạm kỹ thuật.

Những kết quả của dự án sẽ góp phần triển khai, thực hiện có hiệu quả Nghị định 51; quản lý chặt chẽ, khoa học khu vực biển phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Đưa ra được cácgiải pháp kỹ thuật hỗ trợ công tác quản lý các khu vực biển được giao cho tổ chức, cá nhân để khai thác, sử dụng tài nguyên biển sẽ góp phần tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước tổng hợp, thống nhất về tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo nói chung và công tác quản lý việc sử dụng khu vực biển của các tổ chức, cá nhân để khai thác, sử dụng tài nguyên biển nói riêng. Những kết quả của dự án đồng thời giúpnâng cao tính chủ động và tinh thần trách nhiệm của các cơ quan có liên quan trong công tác quản lý việc sử dụng khu vực biển; giảm thiểu mâu thuẫn, xung đột về lợi ích giữa các hoạt động kinh tế trong cùng một khu vực biển, bảo đảm việc sử dụng các khu vực biển phù hợp với vị trí địa lý, quy luật tự nhiên và chức năng sử dụng của khu vực biển; bảo đảm sử dụng hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả tài nguyên biển, môi trường biển theo hướng phát triển bền vững, khuyến khích tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo góp phần phát triển kinh tế biển theo hướng bền vững.


Nguồn: http://vasi.gov.vn

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.