Báo cáo tình hình tham dự Hội thảo KH&CN các cấp năm học 2013 - 2014

 

Báo cáo tình hình tham dự Hội thảo KH&CN các cấp năm học 2013 - 2014:

1) Trần Nam Tiến, Chiến lược “chuỗi ngọc trai” và mục tiêu trở thành cường quốc biển của Trung Quốc trong thế kỷ XXI, Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc, số 1 (125), tr. 64-80, 2012.

2) Nguyễn Thế Trung, Giá trị bài viết về chủ quyền biển đảo Việt Nam của Huỳnh Thúc Kháng trên báo Tiếng Dân, Hội thảo khoa học Thân thế và sự nghiệp cụ Huỳnh Thúc Kháng, tỉnh Quảng Nam, tháng 4/2012.

3) Nguyễn Thế Trung, “Côn đảo, Hoàng Sa và cụ Huỳnh thúc Kháng”, Hội thảo Côn Đảo, UBND BR-VT, tháng 08/2012.

4) Trần Nam Tiến, Sự kiện “chuồng cọp Côn Sơn” năm 1970 và phong trào đấu tranh của nhân dân thế giới chống chế độ lao tù tàn bạo của Mỹ - Nguỵ ở Việt Nam, Hội thảo Côn Đảo, UBND BR-VT, tháng 08/2012.

5) Ngô Hoàng Đại Long, Đề xuất lựa chọn sản phẩm du lịch biển đảo phù hợp với tỉnh Kiên Giang bằng phương pháp phễu lọc sản phẩm, Tạp san Khoa học Xã hội và  Nhân văn, số 54, tháng 05/2012.

6) Ngô Hoàng Đại Long, Nguyễn Thị Thu Thuỷ, Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền phổ biến kiến thức về biển đảo đối với sinh viên thuộc khối ĐHQG-HCM, Kỷ yếu Khoa học Trẻ ĐHQG-HCM  lần 01 – 2012, ĐH Bách Khoa 12-13/10/2012.

7) Lê Thị Kim Thoa, Ngô Hoàng Đại Long, Nguyễn Thị Thu Thuỷ, Sự cần thiết của việc đưa môn học biển và hải đảo Việt Nam vào chương trình đào tạo bậc đại học ngành Địa lý học, Hội thảo khoa học Địa lý, tháng 06/2012.

8) Lê Thị Kim Thoa, Ngô Hoàng Đại Long, Nguyễn Thị Thu Thuỷ, Tài nguyên vị thế của Côn Đảo trong sự nghiệp phát triển KT-XH và đảm bảo an ninh quốc phòng, Hội thảo “Côn Đảo – 150 năm đấu tranh, xây dựng và phát triển”, UBND BR-VT, tháng 17/08/2012.

9) Lê Thị Kim Thoa, Ngô Hoàng Đại Long, Nguyễn Thị Thu Thủy, Đảo và quần đảo Việt Nam trên Biển Đông trong phát triển kinh tế và đảm bảo  an ninh quốc phòng. Hội thảo Quốc Gia " Hợp tác Biển Đông- Lịch sử và triển vọng". TP Đà Nẵng, tháng 12 năm 2012.

10) Lê Thị Kim Thoa, Ngô Hoàng Đại Long, Nghiên cứu mức độ tổn thương sinh kế và sự cần thiết của việc phát triển mô hình kinh tế sinh thái nông hộ thích ứng với biến đổi khí hậu tại vùng ven biển Bến Tre, Kỷ yếu hội thảo khoa học Tăng trưởng Xanh, ĐH Kinh tế, 10/2013. Mã số ISBN : 978-604-922-020-3.

11) Lê Thị Kim Thoa, Ngô Hoàng Đại Long, Phát triển du lịch từ sự đa dạng địa học ở Hà Tiên – Kiên Giang, Kỷ yếu hội thảo khoa học Địa lý lần thứ VII, Phục vụ chiến lược phát triển KT-XH các vùng lãnh thổ và biển đảo Việt Nam, ĐH Thái Nguyên, 10/2013. Mã số ISBN : 978-604-915-044-9.

12) Ngô Hoàng Đại Long, Khai thác di sản văn hóa nghệ thuật sân khấu Dù kê trong phát triển sản phẩm du lịch Trà Vinh, Kỷ yếu hội thảo khoa học Dù Kê Nam Bộ lần 1, ĐH Trà Vinh, 11/2013.

13) Lê Thị Kim Thoa, Năng lực thích ứng của cộng đồng dân cư ven biển tỉnh Bến Tre trong bối cảnh biến đổi khí hậu, Tạp chí Thủ Dầu Một, Số 5(12) 2013. Mã số ISBN: 1859-4433.

14) Lê Thị Kim Thoa, Nghiên cứu mức độ tổn thương sinh kế của người dân tại một số xã ven biển tỉnh bến Tre trong bối cảnh biến đổi khí hậu. Tạp chí Khoa học Xã Hội, Số 9 năm 2013. Mã số ISSN: 1859-0136
.

15) Lê Thị Kim Thoa, Ngô Hoàng Đại Long, Phát triển du lịch từ sự đa dạng địa học ở Hà Tiên – Kiên Giang, Kỷ yếu hội thảo khoa học cấp Quốc gia Địa lý lần thứ VII, Phục vụ chiến lược phát triển KT-XH các vùng lãnh thổ và biển đảo Việt Nam, ĐH Thái Nguyên, 10/2013.

16) Ngô Hoàng Đại Long, Khai thác di sản văn hóa nghệ thuật sân khấu Dù kê trong phát triển sản phẩm du lịch Trà Vinh, Kỷ yếu hội thảo khoa học Dù Kê Nam Bộ lần 1, ĐH Trà Vinh, 11/2013.

17) Ngô Hoàng Đại Long, Nguyễn Văn Cần, Bài toán thu nhập của các chủ thể trong hoạt động du lịch sinh thái ở đảo Hòn Đốc, Hà Tiên, Bộ môn Du Lịch – trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia TP.HCM đã tổ chức hội thảo “Phát triển du lịch sinh thái trong các khu bảo tồn” vào hai ngày 9 và 10 tháng 12 năm 2013.

18) Ngô Hoàng Đại Long, Nguyễn Văn Cần, Khai thác các giá trị di sản thiên hiên từ rừng trong phát triể sản phầm du lịch Đồng Nai nhìn từ góc độ kinh tế sinh thái, Kỷ yếu hội thảo “Festival Rừng Việt Nam - Đồng Nai” ngày 30/12/2013, Sở  RDT6VH-TT&DL, UBND tỉnh Đồng Nai tổ chức.

19) Ngô Hoàng Đại Long, Nguyễn Bình Phương Thảo, Khai thác di sản văn hóa phi vật thể từ tín ngưỡng thờ Bà Cậu trong phát triển sản phẩm du lịch ở đảo Phú Quốc – Kiên Giang”, Kỷ yếu hội thảo cấp Quốc gia 2014 “Tín ngưỡng thờ mẫu ở Nam Bộ. Bản sắc và giá trị”, ĐH KHXH&NV-ĐHQG-HCM tổ chức ngày 24/04/2014.

20) TS. Lê Thị Kim Thoa, Ngô Hoàng Đại Long, Nguyễn Thị Thu Thuỷ, Giải pháp tăng cường năng lực ứng phó cho người dân tại ba huyện ven biển tỉnh Bến Tre trong bối cảnh biến đổi khí hậu, Kỷ yếu hội thảo cấp Quốc gia 2013 “Phát triển bền vững ĐBSCL. Những vấn đề lý luận và thực tiễn”, ĐH KHXH&NV-ĐHQG-HCM tổ chức ngày 02/01/2013.

21) TS. Lê Thị Kim Thoa, Ngô Hoàng Đại Long, Đánh giá tính hiệu quả của các mô hìn nông lâm ngư kết hợp trên xã đảo Hòn Tre, Kiên Giang dưới góc độ kinh tế sinh thái, Hội nghị Khoa học Địa lý - Quản lý Tài nguyên vào sáng ngày 8 tháng 10 năm 2014 tại phòng Hội thảo 418 nhà T1 trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG HN, Hà Nội.

22) TS. Lê Thị Kim Thoa, Ngô Hoàng Đại Long, Tiềm năng vị thế vùng biển đảo Tây Nam Bộ, Kỷ yếu hội thảo cấp Quốc gia 2013 “Phát triển bền vững ĐBSCL. Những vấn đề lý luận và thực tiễn”, ĐH KHXH&NV-ĐHQG-HCM tổ chức ngày 02/01/2013.

23) Ngô Hoàng Đại Long, Nguyễn Bình Phương Thảo, Tục thờ Bà Cậu ở Phú Quốc, Tạp chí khoa học KHXH, Viện KHXH, 04/2014 (kiểm tra lại).

24) Ngô Hoàng Đại Long, Nguyễn Văn Cần, Khai thác di sản văn hóa nghệ thuật sân khấu Dù kê trong phát triển sản phẩm du lịch Trà Vinh, Tạp chí khoa học Trà Vinh, ĐH Trà Vinh, số (13), tháng 03/2014.

25) Ngô Hoàng Đại Long, Nguyễn Văn Cần, Bài toán thu nhập của các chủ thể trong hoạt động du lịch sinh thái ở đảo Hòn Đốc, Hà Tiên, Tạp chí Nghiên cứu và Phát triển, số ra đặc biệt tháng 12.2013.

26) TS. Lê Thị Kim Thoa, Ngô Hoàng Đại Long, Khảo sát, đánh giá tính hiệu quả của một số mô hình nông lâm ngư kết hợp trên xã đảo Hòn Tre, Kiên Giang, Hội nghị Khoa học và Công nghệ lần 2, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Tp.HCM với chủ đề "Tài nguyên, Năng lượng và Môi trường vì sự Phát triển bền vững".

27) Ngô Hoàng Đại Long, Nguyễn Bình Phương Thảo, Nghề trồng dừa ở Bến Tre trong văn hóa ứng xử với môi trường thiên nhiên và thích ứng với biến đổi khí hậu từ góc nhìn sinh thái văn hóa”, có trình bày báo cáo tại Hội thảo Quốc tế 2014 “Cây Dừa Việt Nam, giá trị và tiềm năng do ĐH KHXH&NV TP. HCM chủ trì - phối hợp cùng với UBND Tỉnh Bến và Hiệp hội Dừa Việt Nam thực hiện ngày 29/08/2014.

28) TS. Lê Thị Kim Thoa, Ngô Hoàng Đại Long, Vấn đề Biển Đông - Những tác động của nó tới quan hệ thương mại Việt – Trung và nền kinh tế Việt Nam, Hội thảo quốc tế “Những khía cạnh pháp lý liên quan đến sự kiện Trung Quốc hạ đặt giàn khoan HD 981 trong vùng biển Việt Nam” do Trường ĐH Luật TP.HCM phối hợp cùng Hội Luật gia Việt Nam đã tổ chức ngày 26/07/2014.

29) Lê Thị Kim Thoa, Ngô Hoàng Đại Long, Nguyễn Phước Như Quỳnh, “Likelihoods risk evaluation and choices of ecological-economic models for people in ben tre's coastal areas under threats on global climate change”, Hội thảo ICENR 2014 “Tăng trưởng xanh, biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường ven biển do Đại học Quốc Gia TPHCM chủ trì - phối hợp cùng với Đại học Braunschweig (Cộng hòa Liên bang Đức) và giao cho Viện Môi trường và Tài nguyên thực hiện. TP. Hồ Chí Minh ngày 17-18/6/2014.

30) Ngô Hoàng Đại Long, Phát triển sản phẩm du lịch từ sự đa dạng hóa cây dừa nước ở đầm Đông Hồ của Hà Tiên – Kiên Giang, Tạp chí Văn hóa Du lịch, số tháng 09, 2014.

31) TS. Lê Thị Kim Thoa, Ngô Hoàng Đại Long, Vấn đề Biển Đông - Những tác động của nó tới quan hệ thương mại Việt – Trung và nền kinh tế Việt Nam, Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc, Số 07, 2014.

32) Lê Thị Kim Thoa, Ngô Hoàng Đại Long, Nguyễn Thị Thu Thủy, Đảo và quần đảo Việt Nam trên biển Đông trong phát triển kinh tế và đảm bảo an ninh quốc phòng, Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ, Số 17, 2014.

 Nguồn: VP Trung tâm (cập nhật tới tháng 07.2014)

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.