• Giới thiệu Phòng tư liệu ĐBSCL

    Trung tâm Nghiên cứu Phát triển đồng bằng sông Cửu Long (MDDRC) là đơn vị đi đầu, tiên phong trong công tác nghiên cứu khoa học kỹ thuật và ứng dụng kết quả vào quy hoạch phát triển bền vững các vùng lãnh thổ đồng bằng sông Cửu Long....

  • Vài nét về chương trình 60-02 và 60-B

    Chương trình Điều tra cơ bản tổng hợp vùng Đồng bằng sông Cửu Long thành lập theo quyết định số 260/CT ngày 8/10/1983, của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, mã số 60-02, đã được nghiệm thu ở cấp Nhà nước, tháng 6-1986 cho thời đoạn tháng 11/1983- 03/1986.

    Chủ tịch hội đồng Bộ trưởng ra Quyết định số 292/CT ngày 18/11/1986, cho phép Chương trình 60-02 được triển khai tiếp trong giai đoạn 1986 – 1990, dưới mã số mới 60-B. Đề cương của Chương trình 60-B đã được Hội đồng xét duyệt Đề cương cấp Nhà nước xét duyệt và thông qua ngày 31/3/1987.