• Hoạt động Khoa học Công nghệ

    - Nghiên cứu cơ bản có định hướng, nghiên cứu và ứng dụng các KH&CN về khoa học biển và hải đảo, quản lý đới bờ, phòng chống lũ, lụt và giảm nhẹ thiên tai (vùng triều mạnh, cửa sông, ven biển và hải đảo), ảnh hưởng biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường nước; nghiên cứu trong các lĩnh vực thăm dò, khai thác, bảo tồn tài nguyên, đa dạng sinh học, phát triển kinh tế - xã hội vùng biển, hải đảo và đới bờ ở phía Nam.


    - Đề xuất các mô hình ứng dụng và chuyển giao các sản phẩm trên cơ sở kết quả nghiên cứu của đề tài.


    - Tư vấn - thiết kế và vận hành thử nghiệm các chương trình ứng dụng, chuyển giao và triển khai kết quả nghiên cứu trên địa bàn vào sản xuất, phát triển kinh tế biển và hải đảo.


    - Tư vấn các vấn đề liên quan đến các đề tài KH&CN như: thẩm định dự án, phản biện nghiên cứu, quản lý dự án và thực hiện các chuyên môn có liên quan đến biển và hải đảo, xây dựng quy trình quản lý và phát triển tài nguyên nước vùng ven biển; lập báo cáo đánh giá môi trường chiến lược, báo cáo đánh giá tác động môi trường - ĐTM; kiểm định chất lượng các thông số hóa - lý các thành phần môi trườn; đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực trong các lĩnh vực nghiên cứu nêu trên.

    Nguồn: Vp Trung tâm NC Biển & Đảo